Organisatie/ANBI

Stichting Jacob’s Ark
Ringstraat 2
6015 AZ Neeritter
tel. 0475 - 563154
jacobsark@gmail.com
KvK nummer 55823254
RSIN nummer 851873819

Bestuur
H.R.M.M. van Asseldonk, voorzitter
A.van der Steen, secretaris
M.F.J. Lynes-Vos, penningmeester

DOELSTELLING EN BELEID

Doelstelling

 • Het herplaatsen van honden van de rassen Engelse Basset Hound  en Basset Artésiën Normand (en andere bassetrassen en bassetkruisingen) welke om enige reden niet langer bij de huidige eigenaar kunnen blijven, en op deze manier te voorkomen dat deze honden in een asiel of bij handelaren en/of broodfokkers terecht komen, waarbij de stichting zich met name in wil zetten voor de moeilijker plaatsbare honden.

 • Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleid

 • Wij trachten ons doel te bereiken door nauw samen te werken met asiels en andere dierenhulporganisaties, nauwlettend het internet in de gaten te houden en mensen te wijzen op ons bestaan.
  Ons werkterrein omvat Nederland, België en Duitsland.

 • Alle honden worden gratis aan ons overgedragen maar in een incidenteel geval kan het voorkomen dat een bepaalde vergoeding voor de hond wordt betaald.

 • Alle honden worden door de stichting in pleeggezinnen geplaatst waar zij in een huiselijke omgeving worden opgevangen en verzorgd.

 • Elke hond bezoekt vóór plaatsing minimaal eenmaal de dierenarts voor een gezondheidscheck, wordt ontwormd en ontvlooid, en indien nodig voorzien van een chip.

 • Alle honden worden op naam van de stichting geregistreerd bij de NDG (Nederlandse Databank Gezelschapsdieren).

 • Vóór plaatsing wordt de hond gecastreerd danwel gesteriliseerd en indien door omstandigheden onmogelijk, wordt de verplichting tot het door een bevoegde dierenarts laten uitvoeren van deze ingreep in een aanvullende clausule opgenomen in het adoptiecontract; op naleving van deze verplichting wordt streng toegezien.

 • Alle honden in opvang worden geobserveerd en tijdens deze observatieperiode wordt vastgesteld wat de individuele behoeften zijn en welke eisen wij aan het nieuwe thuis moeten stellen.
  Aan de hand van de bevindingen wordt een profiel van de hond opgesteld. Dit profiel wordt op onze website gepubliceerd en adoptiekandidaten kunnen daarna hun belangstelling voor adoptie aangeven door het invullen van het Aanmeldingsformulier Adopteren.

 • De screening van potentiële adoptanten gebeurt d.m.v. gesprekken en huisbezoeken, waarna een kennismaking met de hond plaatsvindt. Natuurlijk heeft het pleeggezin een belangrijke stem in plaatsing van de hond, zij kennen zijn karakter en behoeften het best.

 • Indien het tot een adoptie komt wordt met name na plaatsing zorgvuldig contact gehouden door middel van gesprekken, social media, e-mail en huisbezoeken, wij zijn daartoe 365 dagen per jaar beschikbaar.

 • Alle honden blijven eigendom van de stichting en indien om enige reden de hond toch niet bij de adoptant kan blijven, moet deze te allen tijde worden overgedragen aan de stichting.

 • Naast de opvang en herplaatsing van de honden geven wij tips en adviseren wij mensen die een hond (al dan niet van de stichting) in huis hebben en daarover vragen hebben. Een hond die niet hoeft te verhuizen is immers altijd beter dan een hond die dat wel moet.
 • Pleeggezinnen krijgen geen vergoeding voor voeding van de hond; indien echter op voorschrift van de dierenarts een speciaal dieetvoer gegeven moet worden vergoedt de stichting deze kosten.
 • Dierenartskosten, registratiekosten en andere specifieke verzorgingskosten komen altijd voor rekening van de stichting.

 • De stichting probeert bekendheid te verwerven door middel van haar website, actief te zijn op social media, het plaatsen van advertenties, het verspreiden van flyers en vooral door te netwerken tijdens bijeenkomsten van dierenhulp-organisaties.

 • Inkomsten verwerft de stichting door de ontvangst van donaties en giften, het vragen van een adoptietarief voor de honden, de verkoop van rasgerelateerde artikelen en het organiseren van activiteiten.
 • Alle inkomsten worden besteed aan de (medische) verzorging van de honden en noodzakelijke algemene kosten van de stichting. Algemene kosten zijn o.a. kosten voor de Kamer van Koophandel, bankkosten, de website, advertenties en een incidentele afstandsvergoeding voor een hond.

 • De stichting heeft een bankrekening bij SNS-bank.
  Het liquidatiesaldo komt ten goede aan de Stichting DierenVangnet, Geerdinkhof 101, 1103 PS Amsterdam, KvK nr. 55728359.

 • De stichting organiseert minimaal tweemaal per jaar (eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar) een activiteit waarbij onze pleeggezinnen, adoptanten, potentiële adoptanten en ondersteunende achterban aanwezig zijn.

 • Voorts worden er door het jaar heen spontaan wandelingen georganiseerd waarbij altijd één van de bestuursleden aanwezig is.
 • Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Stichting Jacob's Ark
© 2012 - 2024

Deel deze pagina